سفر ی با حضور قلب به شهر نجف ( شهر تثبیت پیمان با علی)

 السلام علیک یاامیرالمومنین یا علی(ع)

همیشه به ما می گفتند یا غریب الغربا

یا امام رضا

ولی

با سفر به شهر نجف حالا ، من می گویم یا امیرالغربا 

یا علی جان  

سفر به کشور عراق برای هر ایرانی لازم

 است ، با رفتن به این مسافرت به خیلی

 چیزها با دیدعمیق تری نگاه می کنیم،اول

این که پیکرپاک امامان شیعیان درسرزمینی

خاک سپاری شده اند که ساکنانش اصلا درک

معنوی ازحضورآن ها ندارند وهیچ گاه

حاجات آن ها برآورده نمی گردد وبسیار دور

 ازاصل هستی و موجودیت این بزرگانند .

 دوم این که ما در چه نعمتی زندگی می کنیم

 و قدر دارایی های خود را نمی دانیم .

 ایران سرزمینی است بهشت گونه که به

 یقین مورد لطف پروردگار است .

ادامه دارد ... 

/ 0 نظر / 5 بازدید