خواندنی ها ی حجاب

چادر حصار مزرعه ی نجابت و حفاظ بوته های نورس عفت است.

*     *     *     *     *

چادر ! بزرگترین دارائی،زیباترین و رساترین فریاد آزادگی است.

*     *     *     *     *

چادر!هاله ای نورانی به دور گلهای زمینی است وپرچم مبارزه با تهاجم فرهنگی است.

*     *     *     *     *

چادر ! مقیم شدن در حرم امن الهی است.

*     *     *     *     *

زن بد حجاب ، نمایشگاه سیار دیگران است.

*     *     *     *     *

/ 0 نظر / 8 بازدید