پاسخ فرهنگیان در خصوص اهانت به ساحت مقدس سرور شهیدان امام حسین ( ع ) در روز عاشو

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ثارالله وابن ثاره و الوتر الموتور  و ...

قال رسول الله (ص) : الفتنه نائمه لعن الله من ایقضها

 

دستپلیدشیطانبزرگاستکبارجهانیآمریکایجنایتکاروصهیونیسمخونخواردیگربار ازآستین  آلوده یمنافقینکوردلوحمایتمعدودیازاحمقانفریبخوردهدرعاشورایحسینی

بدرآمدوچهره یکریهخودرابرایکسانیکههنوزدرلاکخودخزیدهاندودرپیله  یسادگینفسخودمحبوساند،نشاندادوثابتکردحسینوحسینیانهنوزمظلومندومداراوگذشتبافتنهانگیزانثمرهای ندارد که ( الفتنه اشد من القتل ) وبایدعاملانآشوبوبسترسازانانتشارویروسهایکفر و نفاق واختلافدرهرپستولباسیکههستند،پاسخگویعملخودباشندوبداننددرپیشگاهخدایتبارکوتعالیوملتبزرگواروشریفایراناسلامیوامام  ( ره)ورهبریمعظمانقلابوشهدایگلگونکفنانقلاباسلامیمسئولندولعنوطردالهیبرآنانخواهدبود

/ 0 نظر / 3 بازدید